cần hộp ống lồng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8854-2:2011 ISO 7752-2:1985 WITH AMENDMENT 1 : 1986 CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ĐẶC TÍNH ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH Cranes – Control layout and characteristics – Part 2: Mobile cranes Lời nói đầu TCVN 8854-2:2011 hoàn toàn tương đương với ISO 7752-2:1985 và Sửa đổi 1:1986 với những thay đổi biên tập cho phép. TCVN 8854-2:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 8854 (ISO 7752), Cần trục – Sơ đồ và đặc tính điều khiển gồm các phần sau: – TCVN 8854-1:2011 (ISO 7752-1:2010), Phần 1: Nguyên tắc chung. – TCVN 8854-2:2011 (ISO 7752-2:1985), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 8854-3:2011 (ISO 7752-3:2010), Phần 3: Cần trục tháp. – […]

TCVN 8854-2:2011 ISO 7752-2:1985 CẦN TRỤC – SƠ ĐỒ VÀ ...