cải tạo nhà văn hóa


TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ BUILDING FOR SPORTS-CULTURE- BASIC PRINCIPLES FOR DESIGN Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà văn hoá- thể thao. Chú thích: Nhà văn hoá- thể thao được dùng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao ở cấp quận, huyện. Đối với nhà văn hoá- thể  thao có yêu cầu đặc biệt, khi các cơ quan có thẩm quyền cho phép thì được thiết kế theo yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế riêng. Tiêu chuẩn viện dẫn Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam. TCVN    2748 – 1991. Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung. TCXDVN 276: 2002.  Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản thiết kế. TCVN 4250-1986.  Công trình thể thao- Sân thể thao […]

TCXDVN 281:2004 NHÀ VĂN HÓA -THỂ THAO – NGUYÊN TẮC ...