cải tạo đường và hè phố


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 265 : 2002 ĐƯỜNG VÀ HÈ PHỐ – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO NGƯỜI TÀN TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG Route and sidewalk – Basic rules of accessible design and construction for people with disabilities Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để xây dựng mới hoặc cải tạo đường và hè phố đảm bảo người khó khăn về vận động và người khiếm thị tiếp cận sử dụng. Chú thích:  Những người khó khăn về vận động và người khiếm thị sau đây gọi tắt là người tàn tật. 1.2. Các loại đường phải đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng bao gồm đường đi bộ, đường dạo trong công viên, đường vào khu du lịch, quảng trường, lối lên xuống hè phố tại các nút giao thông, lối vào công […]

TCXDVN 265 : 2002 ĐƯỜNG VÀ HÈ PHỐ – NGUYÊN ...