các mẫu thử nhỏ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8044 : 2009 ISO 3129 : 1975 GỖ – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC PHÉP THỬ CƠ LÝ Wood – Sampling methods and general requirements for physical and mechanical tests Lời nói đầu TCVN 8044 : 2009 thay thế cho TCVN 356-70 và Sửa đổi 1:1986. TCVN 8044 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3129:1975. TCVN 8044 : 2009 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   GỖ – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC PHÉP THỬ CƠ LÝ Wood – Sampling methods and general requirements for physical and mechanical tests Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chọn lựa […]

TCVN 8044 : 2009 ISO 3129 : 1975 GỖ – ...