các bon cán nóng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5709 : 2009 THÉP CÁC BON CÁN NÓNG DÙNG LÀM KẾT CẤU TRONG XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hot rolled carbon steel for building – Technical requirements Lời nói đầu TCVN 5709 : 2009 thay thế TCVN 5709 : 1993 TCVN 5709 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP CÁC BON CÁN NÓNG DÙNG LÀM KẾT CẤU TRONG XÂY DỰNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Hot rolled carbon steel for building – Technical requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon cán nóng được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng, hình, định hình và thép tấm dùng làm kết cấu thép trong xây dựng có mối liên kết bằng phương pháp […]

TCVN 5709 : 2009 THÉP CÁC BON CÁN NÓNG DÙNG ...