cabin và trạm điều khiển


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5205-3:2013 ISO 8566-3:2010 CẦN TRỤC – CABIN VÀ TRẠM ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Cabins and control stations – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 5205-3:2013 thay thế TCVN 5205-3:2008. TCVN 5205-3:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 8566-3:2010. TCVN 5205-3:2013 do Ban kỹ thuật tiêu Chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5205 (ISO 5666), Cần trục – Cabin và trạm điều khiển gồm các phần sau: – TCVN 5205-1:2013 (ISO 8566-1:1992), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 5205-2:2008 (ISO 8566-1:1995), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 5205-3:2013 (ISO 8566-3:1992), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 5205-4:2008 (ISO 8566-4:1998), Phần 4: Cần trục kiểu cần. – TCVN 5205-5:2008 (ISO […]

TCVN 5205-3:2013 ISO 8566-3:2010 CẦN TRỤC – CABIN VÀ TRẠM ...