ca bin


TCVN 5205-4:2008 ISO 8566-4:1998 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN Cranes – Cabins – Part 4: Jib cranes   Lời nói đầu TCVN 5205-4:2008 và TCVN 5205-1:2008, TCVN 5205-2:2008, TCVN 5205-3:2008, TCVN 5205-5:2008 thay thế TCVN 5205:1990. TCVN 5205-4:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8566-4:1998. TCVN 5205-4:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5205 (ISO 8566), Cần trục – Cabin, gồm các phần sau: – TCVN 5205-1:2008 (ISO 8566-1:1992), Phần 1: Yêu cầu chung. – TCVN 5205-2:2008 (ISO 8566-2:1995), Phần 2: Cần trục tự hành. – TCVN 5205-3:2008 (ISO 8566-3:1992), Phần 3: Cần trục tháp. – TCVN 5205-4:2008 (ISO 8566-4:1998), Phần 4: Cần trục kiểu cần. – TCVN 5205-5:2008 (ISO 8566-5:1992), Phần 5: Cầu […]

TCVN 5205-4:2008 ISO 8566-4:1998 CẦN TRỤC – CABIN – PHẦN ...