búa máy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-6: 2011 IEC 60745-2-6: 2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-6: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BÚA MÁY Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-6: Particular requirements for hammers Lời nói đầu TCVN 7996-2-6:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-6:2008;  TCVN 7996-2-6:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng […]

TCVN 7996-2-6: 2011 IEC 60745-2-6: 2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM ...