bồn chứa khí đốt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6486 : 1999 KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG (LPG) – TỒN CHỨA DƯỚI ÁP SUẤT – VỊ TRÍ, THIẾT KẾ, DUNG LƯỢNG VÀ LẮP ĐẶT Liquid petroleum gas (LPG) – Pressurised storage – Location, design, capacity and installation Lời nói đầu TCVN 6486 : 1999 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/ TC 5 Bình chứa ga biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG (LPG) – TỒN CHỨA DƯỚI ÁP SUẤT – VỊ TRÍ, THIẾT KẾ, DUNG LƯỢNG VÀ LẮP ĐẶT Liquid petroleum gas (LPG) – Pressurised storage – Location, design, capacity and installation Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt đối với các bồn chứa khí đốt hóa […]

TCVN 6486 : 1999 KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG (LPG) – ...