bơm chữa cháy di động


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10525-2:2014 ISO 4642-2:2009 ỐNG CAO SU VÀ CHẤT DẺO, KHÔNG XẸP, DÙNG TRONG CHỮA CHÁY – PHẦN 2: ỐNG BÁN CỨNG (VÀ CẤU KIỆN ỐNG) DÙNG CHO MÁY BƠM VÀ XE CHỮA CHÁY Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service – Part 2: Semi-rigid hoses (and hose assemblies) for pumps and vehicles Lời nói đầu TCVN 10525-2:2014 hoàn toàn tương đương ISO 4642-2:2009. TCVN 10525-2:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC45 Cao su thiên nhiên biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố . Bộ TCVN 10525 (ISO 2642), Ống cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy, bao gồm các phần sau: – TCVN 10525-1:2014 (ISO 2642-1:2009) Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống cố định – TCVN 19525-2:2014 (ISO 2642-2:2009) Phần 2: […]

TCVN 10525-2:2014 ỐNG CAO SU VÀ CHẤT DẺO, KHÔNG XẸP, ...