bộ xây dựng


THÔNG TƯ Số: 13/2013/TT-BXD ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THẨM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định việc thẩm tra, thẩm định và phê […]

THÔNG TƯ Số: 13/2013/TT-BXD QUY ĐỊNH THẨM TRA, THẨM ĐỊNH ...