bộ phận cấu tạo ngôi nhà


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4614:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC BỘ PHẬN CẤU TẠO NGÔI NHÀ System of building design documents – Symbols for elements of buildings Lời nói đầu TCVN 4614:2012 thay thế TCVN 4614:1988. TCVN 4614:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4614:1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4614:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – […]

TCVN 4614:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...