bình chữa cháy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7027:2013 ISO 11601:2008 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH XE- TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting – wheeled fire extinguishers – Performance and construction Lời nói đầu TCVN 7027:2013 thay thế TCVN 7027:2002 (ISO 11601:1999) TCVN 7027:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 11601:2008. TCVN 7027:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH XE- TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting – wheeled fire extinguishers – Performance and construction Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chính để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy có bánh xe. Tài liệu viện dẫn Các tài […]

TCVN 7027:2013 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7026:2002 ISO 7165:1999 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY – TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting – Portable fire extinguishers – Performance and construction Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chủ yếu để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của các bình chữa cháy xách tay. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chữa cháy khi nạp đầy có khối lượng tổng lớn nhất là 20 kg. Chú thích – Trong một số trường hợp, có thể chấp nhận các bình chữa cháy có khối lượng tổng khi đã nạp đầy tới 25 kg. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 3130 : 1975 Determination of moisture content for physical and mechanical tests (Gỗ – Xác định hàm lượng ẩm cho các thử nghiệm vật lý và cơ học). TCVN 4878:1989 (ISO 3941:1977) […]

TCVN 7026:2002 ISO 7165:1999 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA ...