bình chữa cháy có bánh xe


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7027:2013 ISO 11601:2008 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH XE- TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting – wheeled fire extinguishers – Performance and construction Lời nói đầu TCVN 7027:2013 thay thế TCVN 7027:2002 (ISO 11601:1999) TCVN 7027:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 11601:2008. TCVN 7027:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH XE- TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting – wheeled fire extinguishers – Performance and construction Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chính để đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy có bánh xe. Tài liệu viện dẫn Các tài […]

TCVN 7027:2013 CHỮA CHÁY – BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH ...