bê tông nhẹ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9028:2011 VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ Mortar for lightweight concrete Lời nói đầu TCVN 9028:2011do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, BộXây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VỮA CHO BÊ TÔNG NHẸ Mortar for lightweight concrete 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa trộn sẵn trên cơ sở chất kết dính vô cơ dùng làm vữa xây lớp mỏng và vữa trát cho khối xây sử dụng bê tông nhẹ, bao gồm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp và gạch bê tông khí chưng áp. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi sử dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố […]

TCVN 9028:2011 – Vữa Cho Bê Tông Nhẹ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9030:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP – PHƯƠNG PHÁP THỬ Lightweight concrete – Non-autoclaved aerated, foam concrete bricks – Test methods Lời nói đầu TCVN 9030:2011 chuyển đổi từ TCXDVN 317:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9030:2011 do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP – PHƯƠNG PHÁP THỬ Lightweight concrete – […]

TCVN 9030:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9029:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Lightweight concrete – Non-autoclaved aerated, foam concrete bricks – Specifications Lời nói đầu TCVN 9029:2011 chuyển đổi từ TCXDVN 316:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9029:2011 do Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Lightweight concrete […]

TCVN 9029:2011 BÊ TÔNG NHẸ – GẠCH BÊ TÔNG BỌT, ...