bê tông khí chưng áp


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7959 : 2008 BLỐC BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) Autoclaved aerated concrete blocks (AAC) Lời nói đầu TCVN 7959 : 2008 do Tiểu chuẩn ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC71/SC3 Sản phẩm bê tông biên soạn trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ – Kiến trúc – Xây dựng AMAZING, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BLỐC BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) Autoclaved aerated concrete blocks (AAC) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các khối bê tông khí, đóng rắn trong điều kiện chưng áp (gọi tắt là blốc AAC), dùng cho các công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các […]

TCVN 7959 : 2008 BLỐC BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP ...