bê tông dưỡng ẩm tự nhiên


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8828 : 2011 BÊ TÔNG – YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN Concrete – Requirements for natural moist curing Lời nói đầu TCVN 8828:2011 thay thế cho TCVN 5592:991 và được chuyển đổi từ TCXDVN 391:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8828:2011 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   BÊ TÔNG – YÊU CẦU BẢO DƯỠNG ẨM TỰ NHIÊN Concrete – Requirements for natural moist curing Phạm vi áp dụng […]

TCVN 8828 : 2011 BÊ TÔNG – YÊU CẦU BẢO ...