bê tông dự ứng lực


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 7 : 2011/BKHCN VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG National technical regulation on steel for the reinforcerment of concrete Lời nói đầu QCVN 7:2011/BKHCN do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép cốt bê tông biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số: 21/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG National technical regulation on steel for the reinforcerment of concrete QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại thép cốt bê tông, thép cốt bê tông dự ứng lực và thép cốt bê tông phủ epoxy (sau đây […]

QCVN 7 : 2011/BKHCN VỀ THÉP LÀM CỐT BÊ TÔNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7935 : 2009 ISO 14655 : 1999 CÁP PHỦ EPOXY BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC Epoxy-coated strand for the prestressing of concrete Lời nói đầu TCVN 7935 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14655 : 1999. TCVN 7935 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   CÁP PHỦ EPOXY BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC Epoxy-coated strand for the prestressing of concrete Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với cáp thép bảy dây phủ epoxy hoặc phủ epoxy và được làm đầy bám dính bằng nóng chảy để tạo ứng suất trước trong bê tông. CHÚ THÍCH: Sử dụng cáp phủ epoxy trong ứng dụng ứng suất trước như kết cấu […]

TCVN 7935 : 2009 CÁP PHỦ EPOXY BÊ TÔNG DỰ ...