bảo vệ nước ngầm


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5525:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC YÊU CẦU CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ NƯỚC NGẦM Water quality – General requirement for protection of underground Hater Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước ngầm và quy định các yêu cầu chung về bảo vệ nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn. Download toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5525:1995 tại đây:

TCVN 5525:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC YÊU CẦU CHUNG VỀ VIỆC ...