bảo vệ môi trường


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6696 : 2000 CHẤT THẢI RẮN – BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH – YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Solid wastes – Sanitary landfills – General requirements to the environmental protection      Lời nói đầu TCVN 6696 : 2000 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC200/SC1 Bãi chôn lấp chất thải biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. CHẤT THẢI RẮN – BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH – YÊU CẦU CHUNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Solid wastes – Sanitary landfills – General requirements to the environmental protection      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật chung về bảo vệ môi trường trong việc lựa chọn, thiết kế, xây dựng, vận hành khai thác và việc giám sát các […]

TCVN 6696:2000 CHẤT THẢI RẮN – BÃI CHÔN LẤP HỢP ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5654:1992 QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC BẾN GIAO NHẬN DẦU THÔ TRÊN BIỂN Regulation on environmental protection et offshore mooring terminals for fetroleum Lời nói đầu TCVN 5654:1992 do Viện Dầu khí biên soạn, Bộ Công nghiệp nặng đề nghị và được Ủy ban Khoa học nhà nước ban hành theo Quyết định số 212/QĐ ngày 23 tháng 03 năm 1992. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các tầu đang hoạt động tại bến và các kho chứa dầu trên bến dao nhận dầu thô trên biển. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Khi giao nhận dầu thô trên biển tất cả các tầu phải tuyệt đối chấp hành các nội quy về phần giao nhận dầu trên bến. 1.2. Các tầu vào bến và các kho chứa dầu trên bến phải tuân theo các quy định sau: Phải có các thiết […]

TCVN 5654:1992 QUY PHẠM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC ...