bảo vệ chống điện giật


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-41 : 2004 IEC 60364-4-41 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-41: BẢO VỆ AN TOÀN –  BẢO VỆ CHỐNG ĐIỆN GIẬT Electrical installations of buildings – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock 410 (400.1)1) Lời giới thiệu (400.1.1) Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu thiết yếu để bảo vệ con người, vật nuôi và tài sản chống các tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp. 410.3 đề cập đến việc áp dụng và phối hợp các yêu cầu này, kể cả việc áp dụng liên quan đến các cấp ảnh hưởng từ bên ngoài cụ thể. Bảo vệ có thể được cung cấp bởi: – một biện pháp mà trong đó vừa bảo vệ được chống tiếp xúc trực tiếp lạo vừa bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp; hoặc – […]

TCVN 7447-4-41 : 2004 IEC 60364-4-41 : 2001 HỆ THỐNG ...