bảo vệ chống ăn mòn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10181:2013 ISO 8180:2006 ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO – LỚP BỌC POLYETYLEN SỬ DỤNG TẠI HIỆN TRƯỜNG Ductile iron pipelines – Polyethylene sleeving for site application Lời nói đầu TCVN 10181:2013 hoàn toàn tương với ISO 8180:2006. TCVN 10181:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO – LỚP BỌC POLYETYLEN SỬ DỤNG TẠI HIỆN TRƯỜNG Ductile iron pipelines – Polyethylene sleeving for site application 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của màng polyetylen, thường được gọi là lớp bọc, dùng để bảo vệ chống ăn mòn bổ sung cho các đường ống bằng gang dẻo, đặc biệt là khi […]

TCVN 10181:2013 ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO – LỚP BỌC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9346:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – YÊU CẦU BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN Concrete and reinforced concrete structures – Requirementd of protection from corrosion in marine environment Lời nói đầu TCVN 9346:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 327:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết tiến hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9346:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. KẾT CẤU BÊ […]

TCVN 9346 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ ...