bảo quản vận chuyển


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4586:1997 VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP YÊU CẦU AN TOÀN VỀ BẢO QUẢN VẬN CHUYỂN VỠ SỬ DỤNG 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) . Tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả tổ chức nhỡ nước, tập thể, cả nhân khi tiến hành công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp. 2 Thuật ngữ, định nghĩa Thuật ngữ dùng trong tiêu chuẩn này được hiểu như sau: 2.1 Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN): bao gồm thuốc nổ và các phụ kiện nổ dùng trong sản xuất công nghiệp và các mục đích dân dụng khác. 2.2 Bảo quản VLNCN: là quá trình cất giữ VLNCN (sau khi sản xuất, nhập khẩu đến lúc trước khi đem ra sử dụng) […]

TCVN 4586:1997 VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP YÊU CẦU ...