bảo quản và vận chuyển tấm 3d


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7575-1:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN 1: QUI ĐỊNH KỸ THUẬT 3D construction panels – Part 1: Specifications Lời nói đầu TCVN 7575-1÷3  : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC71/SC4 Cấu kiện bê tông cốt thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7575 : 2007 với tên gọi chung Tấm 3D dùng trong xây dựng, gồm ba phần như sau: – Phần 1: Qui định kỹ thuật – Phần 2: Phương pháp thử – Phần 3: Hướng dẫn lắp dựng TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN 1: QUI ĐỊNH KỸ THUẬT 3D construction panels – Part 1: Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định vật liệu chế tạo, kích thước cơ bản, yêu cầu kỹ thuật và việc ghi […]

TCVN 7575-1:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN ...