bảo hộ lao động


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8084 : 2009 IEC 60903 : 2002 LÀM VIỆC CÓ ĐIỆN – GĂNG TAY BẰNG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN Live working – Gloves of insulating material Lời nói đầu TCVN 8084 : 2009 thay thế TCVN 5586 : 1991, TCVN 5588: 1991, TCVN 5589: 1991; TCVN 8084 : 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60903: 2002; TCVN 8084 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   LÀM VIỆC CÓ ĐIỆN – GĂNG TAY BẰNG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN Live working – Gloves of insulating material 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho: – găng tay và găng tay bao nhiều ngón dùng để cách điện thường được sử dụng cùng […]

TCVN 8084 : 2009 LÀM VIỆC CÓ ĐIỆN – GĂNG ...