băng tải trong kinh tế


TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3148 – 79 BĂNG TẢI YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Conveyors General safety requirements Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành: Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động, Tổng công đoàn Việt Nam Cơ quan trình duyệt: Cục Tiêu chuẩn Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 658/TC-QĐ ngày 27 tháng 12 năm 1979 BĂNG TẢI YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN Conveyors General safety requirements Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn cho kết cấu và bố trí băng tải các loại sử dụng trong các ngành kinh tế quốc dân. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho băng tải chở người; băng tải các loại dùng trong mỏ than […]

TCVN 3148 – 79 BĂNG TẢI YÊU CẦU CHUNG VỀ ...