bản vẽ tổng mặt bằng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4607:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn cùng tên có số hiệu TCVN 2240:77 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước để thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình. 1.2. Các kí hiệu phải vẽ dùng tỉ lệ của bản vẽ. Chú thích: Trường hợp cần nhấn mạnh cho phép thể hiện ký hiệu theo tỷ lệ khác với tỉ lệ của bản vẽ. 1.3. Trường hợp phải dùng các kí hiệu chưa được quy định trong tiêu chuẩn này phải có chú thích trong bản vẽ. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 4607:1988 tại đây:

TCVN 4607:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- ...