bản vẽ mặt bằng ngôi nhà


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4609: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG. ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ MẶT BẰNG NGÔI NHÀ Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2239 : 77 “Tài liệu thiết kế kí hiệu đồ đạc thông thường trên mặt bằng ngôi nhà”. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu các đồ dùng trong nhà để thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà với tỉ lệ 1 : 200 đến 1 : 100 trong thiết kế mới cũng như thiết kế cải tạo. 1.2. Các kí hiệu phải vẽ theo đúng tỉ lệ của mặt bằng. 1.3. Trong mọi trường hợp, các kí hiệu đều được vẽ bằng nét liền. Chú thích: Các đồ dùng chiếm diện tích tạm thời hoặc đặt phía trên mặt phẳng cắt được phép […]

TCVN 4609: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY ...