bản vẽ kỹ thuật lắp ghép


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6083:2012 ISO 7519:1991   BẢN VẼ KỸ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG- NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ BỐ CỤC CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP GHÉP Technical drawings – Construction drawings – General principles of presentation for General arrangement and assembly drawings Lời nói đầu TCVN 6083:2012 thay thế TCVN 6083:1995 (ISO 7519:1991). TCVN 6083:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7519:1991. TCVN 6083:2012 được chuyển đổi từ TCVN 6083:1995 (ISO 7519:1991) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 6083:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ […]

TCVN 6083:2012 BẢN VẼ KỸ THUẬT – BẢN VẼ XÂY ...