bản vẽ cơ điện


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9163 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – BẢN VẼ CƠ ĐIỆN – YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG  Hydraulic structures – Electro-mechanic drawing Content requirements Lời nói đầu   TCVN 9163 : 2012 Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung, được chuyển đổi từ 14TCN 170 – 2006 : Yêu cầu về nội dung bản vẽ, khung tên và bảng kê vật liệu các bản vẽ cơ điện, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9163 : 2012 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ […]

TCVN 9163 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – ...