bãi đỗ xe cho người khuyết tật


QCVN 10:2014/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG National Technical Regulation on Construction for Disabled Access to Buildings and Facilities MỤC LỤC Lời nói đầu 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 ối tượng áp dụng 1.3 Tài liệu viện dẫn 1.4 Giải thích từ ngữ 2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Bãi đỗ xe và điểm chờ xe buýt 2.2 Đường vào công trình 2.3 Lối vào 2.4 Cửa 2.5 Thang máy 2.6 Các không gian công cộng trong công trình 2.7 Thoát nạn 2.8 Đường và hè phố 2.9 Dấu hiệu cảnh báo có thể nhận biết 2.10 Biển báo, biển chỉ dẫn 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤ LỤC A Lời nói đầu QCVN 10:2014/BXD do Viện Kiến trúc Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi […]

QCVN 10:2014/BXD VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO NGƯỜI ...