hatcxd


DANH MỤC QUY CHUẨN VIỆT NAM VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG, CƠ-ĐIỆN, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & AN TOÀN LAO ĐỘNG (Bắt buộc áp dụng – Cập nhật ngày 31/07/2018)   STT Ký hiệu quy chuẩn Tên quy chuẩn Cơ quan ban hành Số văn bản & ngày ban hành QUY CHUẨN VỀ XÂY DỰNG 1 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập I Bộ Xây dựng 682/BXD-CSXD 14/12/1996 2 Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập II & III Bộ Xây dựng 439/BXD-CSXD 25/09/1997 3 Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình Bộ Xây dựng 47/1999/QĐ-BXD 21/12/1999 4 QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng Bộ Xây dựng 04/2008/QĐ-BXD 03/04/2008 5 QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng Bộ […]

Danh mục Quy chuẩn Việt Nam (1996-2018)


QCVN 17:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI National technical regulations on the construction and installation of outdoor advertising facilities Lời nói đầu QCVN 17:2018/BXD do Viện Kiến trúc quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04 /TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018. QCVN 17:2018/BXD thay thế cho QCVN 17:2013/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013. Mục lục 1 QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng áp dụng 1.3 Tài liệu viện dẫn 1.4 Giải thích từ ngữ 2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Nguyên tắc xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 2.1.1 Nguyên tắc chung 2.1.2 Kết cấu 2.1.3 […]

QCVN 17:2018/BXD VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN ...


quyết định mới nhất về định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 79/QĐ-BXD                                                                                               Ban hành ngày 15/02/2017 CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngàỵ 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 cùa Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định siố 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định […]

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 79/QĐ-BXD CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-1 : 2007 IEC 60601-2-1 : 1998 WITH AMENDMENT 1 : 2002 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-1: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA MÁY GIA TỐC ĐIỆN TỬ TRONG DẢI TỪ 1 MEV ĐẾN 50 MEV Medical electrical equypment – Part 2-1: Particular requyrements for the safety of electron accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV Lời nói đầu TCVN 7303-2-1 : 2007 hoàn toàn tương đương IEC 60601-2-1 : 1998 và Sửa đổi 1 : 2002, với thay đổi biên tập cho phép. TCVN 7303-2-1 : 2007 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 Trang thiết bị y tế biên soạn, trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế  Bộ Y tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công […]

TCVN 7303-2-1 : 2007 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6150 -2 : 2003 ISO 161 -2 : 1996 ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN CHẤT LỎNG – ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI DANH NGHĨA VÀ ÁP SUẤT DANH NGHĨA PHẦN 2: DÃY THÔNG SỐ THEO HỆ INCH Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Nominal outside diameters and nominal pressures Part 2: Inch-based series Lời nói đầu TCVN 6150 -2 : 2003 thay thế TCVN 6150-2: 1996. TCVN 6150 -2 : 2003 hoàn toàn tương đương ISO 161-2: 1996. TCVN 6150 -2 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 138 “ống và phụ tùng đường ống” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại […]

TCVN 6150 -2 : 2003 ISO 161 -2 : 1996 ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7710 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH MANHÊDI CÁCBON Refractories – Magnesia carbon bricks Lời nói đầu TCVN 7710 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC33 Vật liệu chịu lửa hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH MANHÊDI CÁCBON Refractories – Magnesia carbon bricks 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch chịu lửa manhêdi cácbon sử dụng để xây lót trong lò luyện kim. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng […]

TCVN 7710 : 2007 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – GẠCH ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6734 : 2000 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ – YÊU CẦU AN TOÀN VỀ KẾT CẤU VÀ SỬ DỤNG Electrical equipments for use in underground mine– Safety requirements on structure and use Lời nói đầu TCVN 6734 : 2000 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 82/SC 1 “Thiết bị an toàn mỏ” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết […]

TCVN 6734 : 2000 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6188-2-1 : 2008 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI PHÍCH CẮM CÓ CẦU CHẢY Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for fused plugs Lời nói đầu TCVN 6188-2-1 : 2008 thay thế TCVN 6188-2-1 : 2003; TCVN 6188-2-1 : 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60884-2-1: 2006; TCVN 6188-2-1 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG TRONG GIA ĐÌNH VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ – PHẦN 2-1: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI PHÍCH CẮM CÓ CẦU CHẢY Plugs and socket-outlets for household and […]

TCVN 6188-2-1 : 2008 Ổ CẮM VÀ PHÍCH CẮM DÙNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7756-12:2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 12: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMADEHYT Wood based panels – Test methods – Part 12: Determination of formaldehyde Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định ba phương pháp xác định hàm lượng formaldehyt phát tán hoặc tồn dư từ các loại ván gỗ nhân tạo, như sau: – Phương pháp buồng thí nghiệm, xác định hàm lượng formaldehyt phát tán trong 1 m3 không khí; – Phương pháp phân tích khí, xác định hàm lượng formaldehyt phát tán từ 1 m2 bề mặt trong 1 giờ; – Phương pháp chiết hay còn gọi là phương pháp Perforator, xác định hàm lượng formaldehyt tồn dư so với 100 g sản phẩm đã sấy khô. Việc lựa chọn phương pháp thử thích hợp phải tương ứng yêu cầu kỹ thuật của từng sản phẩm. […]

TCVN 7756-12:2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHẦN 12: XÁC ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7745:2007 GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Dry pressed ceramic tiles – Specifications Lời nói đầu TCVN 7745:2007 thay thế TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 và TCVN 7134:2002. TCVN 7745:2007 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 13006:1998 Ceramic Tiles. TCVN 7745:2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC189 Sản phẩm gốm xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Dry pressed ceramic tiles – Specifications Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, […]

TCVN 7745:2007 GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ – ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-8:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 8: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GIỮ ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA TƯƠI Mortar for masonry – Test methods Part 8: Determination of consistency retentivity Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi. Tiêu chuẩn việt dẫn TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dựng – Pương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. Nguyên tắc Xác định tỷ lệ phần trăm độ lưu động của mẫu vữa tươi trước và sau khi hút chân không ở điều kiện quy định. Thiết bị và dụng cụ thử – Máy hút chân không, đồng hồ đo áp lực chân không, bình chứa 1 […]

TCVN 3121-8:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-6:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VỮA TƯƠI Mortar for masonry – Test methods Part 3: Determination of bulk density of fresh mortar Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khối lượng thể tích của vữa tươi. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 3121-2: 2003 Vữa xây dựng – Pương pháp thử – Phần 2: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. TCVN 3121-3: 2003 Vữa xây dựng – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ lưu động. Nguyên tắc Xác định tỷ số giữa khối lượng và thể tích xác định của mẫu vữa tươi. Dụng cụ thử Cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam. Bình đong bằng kim loại không gỉ, có thể tích 1 lít, đường kính trong bằng 113 mm. Cách […]

TCVN 3121-6:2003 VỮA XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN ...