admins


Tiêu chuẩn xây dựng châu âu - Eurocode
Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu (Eurocodes) là một bộ tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình được Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (CEN) ban hành để áp dụng chung cho các nước thuộc Liên minh châu Âu EU.Chúng tôi xin giới thiệu các nội dung cơ bản của hệ thống tiêu chuẩn Eurocode, nguyên tắc chuyển đổi và định hướng phát triển của hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Eurocodes. 1. Giới thiệu chung EUROCODES hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode là hệ thống tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu công trình áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và đang được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng. 2. Tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes Hệ thống tiêu chuẩn Eurocodes là một bộ tiêu chuẩn về kết cấu công trình do Tiểu ban kỹ thuật […]

Tiêu chuẩn châu âu Eurocode – Giới thiệu chung


LUẬT XÂY DỰNG: SỐ 50/2014/QH13 – Ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014 LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật xây dựng. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều […]

Luật xây dựng ban hành năm 2014