áp lực thủy tĩnh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9067-4:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC DƯỚI ÁP LỰC THỦY TĨNH MOdified bituminous waterproofing membranes – Test methods Part 4: Detemination of water permeaility at hydrostatic pressure      1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh của tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính được gia cường bằng sợi hữu cơ và/hoặc sợi vô cơ.      2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 9067-1:2-12 Tấm trải […]

TCVN 9067-4:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM ...