an toàn thiết bị vật lý trị liệu


TCVN 7303-2-5:2006 IEC 60601-2-5:2000 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-5: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU BẰNG SIÊU ÂM Medical electrical equipment – Part 2-5: Particular requirements for the safety of ultrasonic physiotherapy equipment   Lời nói đầu TCVN 7303-2-5:2006 hoàn toàn tương đương IEC 60601-2-5:2000, với thay đổi biên tập cho phép. TCVN 7303-2-5:2006 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 210/SC1 Trang thiết bị y tế biên soạn, trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Trang thiết bị và Công trình y tế – Bộ Y tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật […]

TCVN 7303-2-5:2006 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ – PHẦN 2-5: ...