an toàn sinh mạng


QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QCXDVN 05 : 2008/BXD  NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ Vietnam Building Code Dwellings and Public Buildings – Occupational Health and Safety Lời nói đầu QCVN 05 : 2008/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BXD ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. CHƯƠNG 1         QUY ĐỊNH CHUNG   1.1                   Phạm vi áp dụng Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật (tối thiểu hoặc tối đa) phải đạt được đối với nhà ở và công trình công cộng nhằm đảm bảo an toàn sinh mạng và sức khoẻ cho người sử dụng. An toàn sinh mạng và sức khỏe quy định trong Quy chuẩn này gồm: phòng chống […]

QCXDVN 05 : 2008/BXD NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG ...