an toàn máy công cụ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7977 : 2008 ISO 16156 : 2004 AN TOÀN MÁY CÔNG CỤ – YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT KẾ VÀ KẾT CẤU CỦA MÂM CẶP Machine tools safety – Safety requirements for the design and construction of work holding chucks Lời nói đầu TCVN 7977 : 2008 thay thế các quy định về yêu cầu an toàn đối với thiết kế và kết cấu mâm cặp trong TCVN 4725 : 1989 Máy cắt kim loại – Yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy; TCVN 7977 : 2008 hoàn toàn tương đương ISO 16156 : 2004; TCVN 7977 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC39 Máy công cụ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. AN TOÀN MÁY CÔNG CỤ – YÊU CẦU […]

TCVN 7977 : 2008 ISO 16156 : 2004 AN TOÀN ...