an toàn lắp đặt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5863 : 1995 THIẾT BỊ NÂNG – YÊU CẦU AN TOÀN TRONG LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG Lifting appliances – Safety requirements for installations and use Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng đối với tất cả các loại thiết bị nâng. tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị nâng làm việc trên hệ nổi. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt thiết bị nâng 1.1. Khi tiến hành lắp đặt thiết bị nâng cần tuân thủ quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308 : 1991, tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng TCVN 4086 : 1985, yêu cầu chung về an toàn trong hàn điện TCVN 3146 : 1986 và an toan cháy TCVN 3254 : 1979; đồng thời phải tuân thủ các điều quy định trong tiêu […]

TCVN 5863 : 1995 THIẾT BỊ NÂNG – YÊU CẦU ...