an toàn lắp đặt bình chịu áp lực


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVNN 6155 : 1996 Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần BÌNH CHỊU ÁP LỰC – YÊU CẦU KĨ THUẬT AN TOÀN VỀ LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG, SỬA CHỮA Pressure vessels – Safety engineering requirements of erection, use, repair. Phạm vi áp dụng và quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa đối với các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN 6153 : 1996. 1.2. Người lắp đặt, sửa chữa bình phải có tư cách pháp nhân và được phép của cơ quan thẩm quyền theo quy định. 1.3. Việc lắp đặt, sửa chữa và sử dụng các bình phải tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật an toàn hiện hành và tiêu chuẩn này. Khi lắp đặt hoặc […]

TCVNN 6155 : 1996 BÌNH CHỊU ÁP LỰC – YÊU ...