an toàn hệ thống điều khiển


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7384-1:2010 ISO 13849-1:2006 AN TOÀN MÁY – CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN MÁY CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ THIẾT KẾ Safety of machinery – Safety – related parts of control systems – Part 1: General principles for design Lời nói đầu TCVN 7384-1:2010 thay thế TCVN 7384-1:2004. TCVN 7384-1:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 13849-1:2006 và đính chính kỹ thuật 1:2009. TCVN 7384-1:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 7384 (ISO 13849), An toàn máy – Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển gồm các phần sau: – TCVN 7384-1:2010 (ISO 13849-1:2004), Phần 1: Nguyên tắc chung về thiết […]

TCVN 7384-1:2010 AN TOÀN MÁY – CÁC BỘ PHẬN LIÊN ...