an toàn động cơ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-8:2014 IEC 60745-2-8:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-8: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CẮT VÀ MÁY ĐỘT LỖ KIM LOẠI DẠNG TẤM Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-8: Particular requirements for shears and nibblers Lời nói đầu TCVN 7996-2-8:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-8:2008; TCVN 7996-2-8:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng […]

TCVN 7996-2-8:2014 IEC 60745-2-8:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN -PHẦN 2-4: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY LÀM NHẴN VÀ MÁY ĐÁNH BÓNG KHÔNG PHẢI KIỂU ĐĨA Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type Lời nói đầu TCVN 7996-2-4:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-4:2008; TCVN 7996-2-4:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN […]

TCVN 7996-2-4:2014 IEC 60745-2-4:2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...


TCVN 7996-2-3:2014 IEC 60745-2-3:2012 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-3: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY MÀI, MÁY ĐÁNH BÓNG VÀ MÁY LÀM NHẴN KIỂU ĐĨA Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders   Lời nói đầu TCVN 7996-2-3:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-3:2012; TCVN 7996-2-3:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2 Thiết bị điện gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), […]

TCVN 7996-2-3:2014 IEC 60745-2-3:2012 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-7 : 2011 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-7: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI SÚNG PHUN CHẤT LỎNG KHÔNG CHÁY Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-11: Particular requirements for spray guns for non-flammable liquids Lời nói đầu TCVN 7996-2-7:2011 tương đương có sửa đổi với IEC 60745-2-7:1989; TCVN 7996-2-7:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bố cục TCVN 7996-2-7 : 2011 có một số sửa đổi so với IEC 60745-2-7 : 1989 như sau: Bổ sung thêm một số điều. – Điều 2 Tài liệu viện dẫn – Điều 16 Bảo vệ quá tải máy biến áp và các […]

TCVN 7996-2-7 : 2011 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-6: 2011 IEC 60745-2-6: 2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-6: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BÚA MÁY Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-6: Particular requirements for hammers Lời nói đầu TCVN 7996-2-6:2011 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-6:2008;  TCVN 7996-2-6:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 Yêu cầu chung TCVN 7996-2-1:2009 (IEC 60745-2-1:2008), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng […]

TCVN 7996-2-6: 2011 IEC 60745-2-6: 2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-5 : 2009 IEC 60745-2-5 : 2006 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-5: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA ĐĨA Hand-held motor-operated electric tools – Safety – Part 2-5: Particular requirements for circular saws Lời nói đầu TCVN 7996-2-5 : 2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60745-2-5:2006; TCVN 7996-2-5 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7996 (IEC 60745) hiện đã có các tiêu chuẩn sau: TCVN 7996-1:2009 (IEC 60745-1:2006), Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – An toàn – Phần 1 – Yêu cầu chung. TCVN 7996-2-1:2009 (IEC […]

TCVN 7996-2-5 : 2009 IEC 60745-2-5 : 2006 DỤNG CỤ ...