an toàn điện


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4086 : 1985 AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG – YÊU CẦU CHUNG Electrical safety in construction – General requirements quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn điện để áp dụng cho công tác xây lắp trên các công trường xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công tác xây lắp ở những nơi có điện áp 1000V và công tác xây lắp ở các mỏ khai thác than và quặng. 1.2. Để tránh tác động nguy hiểm và có hại của dòng điện, hồ quang điện, trường từ, trường tĩnh điện đối với con người, ngoài các quy định của tiêu chuẩn là phải theo các tiêu chuẩn và quy phạm về an toàn hiện hành. 1.3. Những công nhân được phép vận hành thiết bị điện trên các công trình xây dựng […]

TCVN 4086 : 1985 AN TOÀN ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG ...