an toàn cháy


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5303 : 1990 AN TOÀN CHÁY – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Fire safety Terminology and definitions Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm về an toàn cháy; thống nhất áp dụng trong nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất và đời sống thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và các lĩnh vực chuyên môn khác liên quan; Mỗi thuật ngữ trong tiêu chuẩn có thuật ngữ tiếng Anh tương ứng. Trong phụ lục các thuật ngữ được xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt Thuật ngữ Định nghĩa 1 2 1. Khái niệm chung 1.1. Hệ thống phòng cháy Fire prevention system Tổng hợp tất cả các yêu cầu, các biện pháp, các phương tiện và các phương pháp nhằm loại trừ khả năng phát sinh đám cháy 1.2. Hệ thống chống cháy Fire protection […]

TCVN 5303 : 1990 AN TOÀN CHÁY – THUẬT NGỮ ...