an toàn cháy nổ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5684 : 2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU CHUNG Fire safety for petroleum and petroleum products facilities – General requirements 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn phòng cháy, nổ cho các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, bao gồm các kho, cảng, cửa hàng và tuyến ống dẫn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Tiêu chuẩn này không áp dụng đổi với các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ xây dựng trong hang hầm; các công trình khai thác và chế biến dầu thô; các kho chứa hoá chất gốc dầu mỏ. 2 Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế. TCVN 3254 […]

TCVN 5684 : 2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH ...


TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG Fire safety – General requirements Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3254 : 1979 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng và sinh hoạt thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó. Định nghĩa các thuật ngữ đã sử dụng trong tiêu chuẩn này được giới thiệu ở phụ lục 1. Quy định chung 1.1. Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, các cơ sở còn phải tuân theo những quy định trong TCVN 2622 – 1978, các tiêu chuẩn và quy phạm an toàn cháy cho các công trình riêng biệt. 1.2. Để bảo đảm an toàn cháy phải có: Hệ thống phòng cháy Hệ thống […]

TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG