an toàn cấp điện


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6780-4 : 2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ QUẶNG VÀ PHI QUẶNG – PHẦN 4: CÔNG TÁC CUNG CẤP ĐIỆN Safety requirements on underground mine of ore and non-ore exploitation – Part 4: Power supply Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn của công tác cung cấp điện trong khai thác hầm lò, áp dụng cho mỏ quặng và phi quặng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có). TCVN 6734, Thiết bị điện dùng trong […]

TCVN 6780-4 : 2009 YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI ...