an toàn cần trục


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7549-4 : 2007 ISO 12480-4 : 2007 CẦN TRỤC − SỬ DỤNG AN TOÀN – PHẦN 4: CẦN TRỤC KIỂU CẦN Cranes − Safe use – Part 4: Jib cranes Lời nói đầu TCVN 7549-4 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 12480-4 : 2007. TCVN 7549-4 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7549 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Cần trục – Sử dụng an toàn TCVN 7549-1 : 2005 (ISO 12480-1 : 1997) Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7549-3 : 2007 (ISO 12480-3 : 2005) Phần 3: Cần trục tháp TCVN 7549-4 : 2007 (ISO 12480-4 : 2007) Phần 4: Cần trục kiểu cần CẦN TRỤC − SỬ DỤNG AN TOÀN PHẦN 4: […]

TCVN 7549-4 : 2007 ISO 12480-4 : 2007 CẦN TRỤC ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7549-3:2007 ISO 12480-3:2005 CẦN TRỤC – SỬ DỤNG AN TOÀN – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Safe use – Part 3: Tower cranes Lời nói đầu TCVN 7549-3:2007 hoàn toàn tương đương ISO 12480-3:2005. TCVN 7549-3:2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7549 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Cần trục – Sử dụng an toàn TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997) Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7549-3:2007 (ISO 12480-3:2005) Phần 3: Cần trục tháp TCVN 7549-4:2007 (ISO 12480-4:2007) Phần 4: Cần trục kiểu cần   CẦN TRỤC – SỬ DỤNG AN TOÀN – PHẦN 3: CẦN TRỤC THÁP Cranes – Safe use – Part 3: Tower cranes Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định […]

TCVN 7549-3:2007 ISO 12480-3:2005 CẦN TRỤC – SỬ DỤNG AN ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7549-1 :2005 ISO 12480-1 : 1997 CẦN TRỤC – SỬ DỤNG AN TOÀN – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Cranes – Safe use – Part 1: General Lời nói đầu TCVN 7549-1 : 2005 hoàn toàn tương đương ISO 12480-1 : 1997. TCVN 7549-1 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/ TC 96 Cần cẩu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. CẦN TRỤC – SỬ DỤNG AN TOÀN – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Cranes – Safe use – Part 1: General Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định quy trình kỹ thuật cần thiết để sử dụng an toàn cần trục, bao gồm các hệ thống an toàn làm việc, điều hành, lập kế hoạch, tuyển chọn, lắp ráp và tháo dỡ, vận hành và bảo […]

TCVN 7549-1 :2005 ISO 12480-1 : 1997 CẦN TRỤC – ...