amoniac trong nước


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7872 : 2008 NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC AMONIAC Water – Determination of ammonia content – Ammonia selective electrode method Lời nói đầu TCVN 7872 : 2008 được xây dựng trên cơ sở SMEWW “Standard methods for the examination of water and wastewater 4500-NH3 D Ammonia selective electrode method“ TCVN 7872 : 2008 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC47/SC2 Hoá học – Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC – PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CỰC CHỌN LỌC AMONIAC Water – Determination of ammonia content – Ammonia selective electrode method   Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp điện cực màng chọn lọc amoniac xác định hàm lượng amoniac […]

TCVN 7872 : 2008 NƯỚC – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ...