Daily Archives: 18/03/2012


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6862:2012 ISO 11277:2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤP HẠT TRONG ĐẤT KHOÁNG – PHƯƠNG PHÁP RÂY VÀ SA LẮNG Soil quality — Determination of particle size distribution in mineral soil material – Method by sieving and sedimentation Lời nói đầu TCVN 6862:2012 thay thế TCVN 6862:2001 TCVN 6862:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 11277:2009. TCVN 6862:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Lời giới thiệu Đặc tính lý học và hóa học của đất được kiểm soát phần nào các kích thước khác nhau của lượng hạt khoáng có trong đất. Mục đích của tiêu chuẩn này là phép đo định lượng về lượng (thể hiện theo phần trăm tổng khối lượng của […]

TCVN 6862:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9390:2012 THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG DẬP ÉP ỐNG – YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Steel for the renforcement of concrete – Pressed sleeve splicing – Design, construction and acceptance requirements Lời nói đầu TCVN 9390:2012 được chuyển đổi từ TCXD 234:1999 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9390:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THÉP […]

TCVN 9390:2012 THÉP CỐT BÊ TÔNG – MỐI NỐI BẰNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9345:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP – HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG NỨT DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HẬU NÓNG ẨM Concrete and reinforced concrete structures – Guide on technical measures for prevention of cracks occurred under the action of hot humid climate Lời nói đầu TCVN 9345:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 313:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9345:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm […]

TCVN 9345:2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9256:2012 LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT – TỪ VỰNG – THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN BẢN VẼ KỸ THUẬT: THUẬT NGỮ CHUNG VÀ CÁC LOẠI BẢN VẼ (Technical product documentation – Vocabulary – Terms relating to technical drawings: General and types of drawings Lời nói đầu TCVN 9256:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 340 : 2005 (ISO 10209-1 : 1992) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9256:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ […]

TCVN 9256:2012 LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT – TỪ VỰNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3989:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC – MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI – BẢN VẼ THI CÔNG System of documents for building design – Water supply and drainage – External network – Working drawings Lời nói đầu TCVN 3989:2012 thay thế TCVN 3989:1985. TCVN 3989:2012 được chuyển đổi từ TCVN 3989:1989 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b), khoản 1, điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 3989:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   HỆ THỐNG […]

TCVN 3989:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9384 : 2012 BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – YÊU CẦU SỬ DỤNG Waterstops for joint in construction works – Specifications for use Lời nói đầu TCVN 9384:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 290:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9384:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI NỐI CÔNG TRÌNH XÂY […]

TCVN 9384 : 2012 BĂNG CHẮN NƯỚC DÙNG TRONG MỐI ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-8:2012 ISO 834-8:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 8: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG KHÔNG CHỊU TẢI Fire – resistance test- Elemennts of building construction – Part 8: Specific requirements for non – loadbearing vertical separating elements Lời nói đầu TCVN 9311-8: 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-8: 2002. TCVN 9311-8 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 348 : 2005 (ISO 834-8 : 2002) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – […]

TCVN 9311-8:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-7:2012 ISO 834-7:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 7: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI CỘT Fire – resistance test – Elements of building construction – Part 7: Specific requirements of columns Lời nói đầu TCVN 9311-7 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-7: 2000. TCVN 9311-7 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 347 : 2005 (ISO 834-7 : 2000) theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình xây dựng” bao gồm những […]

TCVN 9311-7:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-5:2012 ISO 834-5:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 5: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH NẰM NGANG CHỊU TẢI Fire – resistance test – Elements of building construction – Part 5: Specific requirements for loadbearing horizontal separating elements Lời nói đầu TCVN 9311-5:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-5:2000. TCVN 9311-5:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 345:2005 (ISO 834-5:2000) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng” bao gồm […]

TCVN 9311-5:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-4:2012 ISO 834-4:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 4: YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG CHỊU TẢI Fire – resistance test – Elements of building construction – Part 4: Specific requirements for loadbearing vertical separating elements Lời nói đầu TCVN 9311-4 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 834-4:2000 TCVN 9311-4 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 344 : 2005 (ISO 834-4:2000) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình […]

TCVN 9311-4:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9311-3:2012 ISO 834-3:1994 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 3: CHỈ DẪN VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ ÁP DỤNG SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM Fire – resistance test – Elements of building construction – Part 3: Commentary on test method and test data application Lời nói đầu TCVN 9311-3:2012 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 834- 3:1994. TCVN 9311-3 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 343 : 2005 (ISO/TR 834-3 :1994) theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a) Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Bộ TCVN 9311 dưới tiêu đề chung là “Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận […]

TCVN 9311-3:2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN ...