Daily Archives: 16/01/2012


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4451:2012 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dewllings – Basic principles for design Lời nói đầu TCVN 4451:2012 thay thế TCVN 4451:1987. TCVN 4451:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4451:1987 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4451:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dewllings – Basic principles for design Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này […]

TCVN 4451:2012 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ ...