Daily Archives: 30/12/2011


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ Refractories – Quantities symbols and units 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định tên gọi và ký hiệu của các đại lượng và đơn vị sử dụng trong lĩnh vực vật liệu chịu lửa. 2. Tên và kí hiệu Tên và kí hiệu các đại lượng và đơn vị được quy định ở Bảng 1. Download toàn bộ Tiêu chuẩn Xây dựng TCVN 9031:2011 tại đây: 

TCVN 9031:2011 VẬT LIỆU CHỊU LỬA – KÝ HIỆU CÁC ...